Keynote Panel

FITARA Keynote Address

Oct 20, 2015

8:30am - 9:15am

Tony Scott

Tony Scott

United States Chief Information Officer

Presented by:
Tony Scott
United States Chief Information Officer (INVITED)